Személyes adatokra vonatkozó politika

Ennek az "Adatvédelmi szabályzatnak" az a célja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogyan tároljuk a személyes adatokat, mik azok, és mit teszünk velük. A Tradesilvania elkötelezett az Ön adatainak védelme és tiszteletben tartása mellett.

A feldolgozás célja

Személyes adatokat kizárólag a jogi, szerződéses kötelezettségek teljesítése és üzleti tevékenységünk jogos érdeke miatt dolgozunk fel.

A feldolgozás jogalapja

A személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulása, jogos érdeke vagy jogi követelmények alapján történik, a következő rendelkezésekkel összhangban:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) - GDPR,
  • A 190/2018. számú törvény a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) végrehajtási intézkedéseiről.
  • 506/2004. számú törvény a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről az elektronikus hírközlési ágazatban.
  • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint egyes szabályozási aktusok módosításáról és kiegészítéséről szóló, 2019. július 11-i 129. számú módosított és kiegészített törvény.

Adattárolási időszak

A személyes adatokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az ügyféllel való üzleti kapcsolat megszűnésétől vagy az alkalmi tranzakció időpontjától számított 5 évig tároljuk. Ha a megőrzési időszakot meg kell hosszabbítani, kötelesek vagyunk az 5 éves időszakot az illetékes hatóságok által megjelölt időtartammal meghosszabbítani, de ez a meghosszabbítás nem haladhatja meg az 5 évet.

A megőrzési időszak lejártával töröljük a személyes adatokat, kivéve azokat a helyzeteket, amikor más jogi rendelkezések előírják az adatok további megőrzését.

Az adatok megosztásának módja, harmadik felek vagy címzettek megjelölésével

Megosztjuk a feldolgozott személyes adatokat:

  • A társult adatkezelőkkel, a szolgáltatások nyújtása érdekében, szerződéses kapcsolatok keretében: számviteli szolgáltató, felhőszolgáltató, személyazonosság-ellenőrzési szolgáltató stb;
  • a hatóságokkal a jogi kötelezettségek alapján.

A társult adatkezelőkkel kötött valamennyi szerződés tartalmaz záradékokat a személyes adatok védelméről, valamint a technikai és szervezeti követelmények teljesítéséről a GDPR-nek megfelelően.

A GDPR által biztosított alapvető adatvédelmi jogok

A GDPR által biztosított főbb jogok a következők:

  • A tájékoztatás, a kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlásának átláthatósága (12., 13. és 14. cikk);
  • a hozzáférési jog és az adathordozhatósághoz való jog (15. és 20. cikk);
  • a helyesbítéshez és a törléshez való jog (16., 17. és 19. cikk);
  • a tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásához való jog (18., 19. és 21. cikk);

További információért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: https://www.dataprotection.ro/?page=noua%20_pagina_regulamentul_GDPR

Az adatok az EU-n kívülre kerülnek/nem kerülnek továbbításra

Az ügyfelek személyes adatai nem kerülnek az EU-n kívülre.

Panaszhoz való jog

Az érintett a rendeletben biztosított jogai alapján megerősítést kérhet az adatkezelőtől arról, hogy kezelik-e a rá vonatkozó személyes adatokat, és kérheti az adatokhoz való hozzáférést, valamint azok másolatát. Az érintett további releváns információkat is kérhet - a feldolgozás oka, a feldolgozott adatok kategóriái stb.

Ha az üzemeltető által az érintettnek adott válasz nem kielégítő, az érintett panaszt tehet az A.N.S.S.P.C.D.P.-nél (https://www.dataprotection.ro/) vagy a bíróságnál.

A hozzájárulás visszavásának módszerei, ha azt már megadták.

Az érintett bármikor kérheti a hozzájárulás visszavonását, ha az adatkezelés nem szükséges jogi rendelkezések, jogos érdek vagy a szerződéses kapcsolat teljesítése alapján. A személy bármikor leiratkozhat az e-mailben küldött közleményekről.

A szervezet elérhetőségei

A személyes adatok védelmével kapcsolatos további információkért vagy kérésekért a [email protected] e-mail címen fordulhat hozzánk.