Polityka danych osobowych

Celem niniejszej "Polityki prywatności" jest poinformowanie Cię o tym, w jaki sposób przechowujemy dane osobowe, czym one są i co z nimi robimy. Tradesilvania zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności.

Cel przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych i umownych oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej działalności.

Podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą, prawnie uzasadnionego interesu lub wymogów prawnych, zgodnie z przepisami:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO,
  • Ustawa nr. 190/2018 w sprawie środków w celu wykonania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Ustawa nr. 506/2004 w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony życia prywatnego w sektorze łączności elektronicznej
  • Ustawa nr. 129 z dnia 11 lipca 2019 r. o zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także o zmianę i uzupełnienie niektórych aktów normatywnych, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami prawa, przez okres 5 lat od daty zakończenia stosunku biznesowego z klientem lub od dnia zawarcia transakcji okazjonalnej. W przypadku konieczności przedłużenia okresu przechowywania dokumentów jesteśmy zobowiązani do przedłużenia tego 5-letniego okresu o okres wskazany przez właściwe organy, przy czym przedłużenie to nie może przekroczyć 5 lat.

Po zakończeniu okresu przechowywania usuwamy dane osobowe, za wyjątkiem sytuacji, gdy inne przepisy prawa nakazują dalsze przechowywanie danych.

Sposób udostępniania danych, z określeniem podmiotów trzecich lub odbiorców

Przetwarzane dane osobowe udostępniamy:

  • z operatorami powiązanymi, w celu świadczenia usług, na podstawie stosunków umownych: dostawcą usług księgowych, dostawcą chmury, dostawcą usługi weryfikacji tożsamości itp.;
  • z władzami publicznymi na mocy zobowiązań prawnych.

Wszystkie umowy z operatorami stowarzyszonymi zawierają klauzule dotyczące ochrony danych osobowych oraz spełnienia wymagań technicznych i organizacyjnych, zgodnie z przepisami RODO.

Podstawowe prawa nadane przez RODO w zakresie ochrony danych

Główne prawa przyznane przez RODO to:

  • Przejrzystość informacji, komunikacji i sposobów wykonywania praw osoby, której dane dotyczą (art. 12, 13 i 14);
  • prawo dostępu i prawo do przenoszenia danych (art. 15 i 20);
  • prawo do sprostowania i prawo do usunięcia (art. 16, 17 i 19);
  • prawo do sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania (art. 18, 19 i 21);

Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź: https://www.dataprotection.ro/?page=noua%20_pagina_regulamentul_GDPR

Dane będą/nie będą przekazywane poza UE

Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane poza UE.

Prawo do złożenia reklamacji

Osoba, której dane dotyczą, na podstawie praw nadanych jej przez Rozporządzenie, może żądać od operatora potwierdzenia, czy jej dane osobowe są przetwarzane, może żądać dostępu do tych danych oraz ich kopii. Ponadto osoba, której dane dotyczą, może zażądać dodatkowych istotnych informacji – powodu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych itp.

W przypadku, gdy odpowiedź udzielona przez operatora osobie zainteresowanej nie jest satysfakcjonująca, może ona złożyć skargę do A.N.S.P.C.D.P. (https://www.dataprotection.ro/) lub w sądzie.

Sposób wycofania zgody, jeżeli została wyrażona.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zażądać cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie nie jest niezbędne na podstawie przepisów prawa, prawnie uzasadnionego interesu lub rozwoju stosunku umownego. Ponadto osoba ta może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania komunikatów wysyłanych pocztą elektroniczną.

Dane kontaktowe organizacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub żądania związane z ochroną danych osobowych, możesz wysłać nam e-mail na adres [email protected] .